Buletyn Informacji Publicznej Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA

KONKURS OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

DYREKTOR  CENTRUM  REHABILITACJI  ROLNIKÓW  KRUS  NIWA W KOŁOBRZEGU
OGŁASZA
    KONKURS OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie :

 

  1. PEŁNIENIE  DYŻURÓW  LEKARSKICH 
  2. PEŁNIENIE  OPIEKI   MEDYCZNEJ
  3. PROWADZENIE   PACJENTA  I  JEGO   DOKUMENTACJI  MEDYCZNEJ

 

Szczegółowe warunki konkursu – regulamin przeprowadzania konkursu wraz z projektem umowy i formularzem oferty – zostaną udostępnione oferentowi od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dziale – Sekretariat -  Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS  NIWA  w Kołobrzegu, ul. C. K. Norwida 3.
Podmioty zamierzające złożyć ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą otrzymać w wyżej wymienionym miejscu – obowiązujące formularze oferty. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert na udzielanie zamówienia w zakresie /oddziale do dnia  12 listopada  2019 r. do godz.  12.00  w Dziale – Sekretariat Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS  NIWA 78-100 Kołobrzeg, ul. C. K. Norwida 3.

 Umowa o świadczenie zdrowotne zostanie zawarta  od dnia podpisania umowy  do  31.12.2021 r.

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi :
w dniu  12 listopada   2019 r. r. o godz.  13.00  w siedzibie Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS NIWA w Kołobrzegu ul. C.K. Norwida 3.
Niezwłocznie po otwarciu ofert – oferty rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową powołaną  zarządzeniem Nr 41/2019 Dyrektora   Centrum Rehabilitacji Rolników  KRUS NIWA
Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu konkursu i jego wynikach na piśmie.
Oferent jest związany ofertą w ciągu 28 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Środki odwoławcze:
- w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę; do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone. Komisja konkursowa rozpatrzy skargę w ciągu 3 dni od daty jej złożenia.
- oferent może złożyć  umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych dotyczący rozstrzygnięcia konkursu. Komisja konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udzielenia pisemnej odpowiedzi składającemu protest.  Do czasu rozpatrzenia protestu, postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu chyba, że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu  przez  komisję konkursową.