niwa

Ogłoszenia - Buletyn Informacji Publicznej Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług w zakresie wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług w zakresie wykonywania masażu

Sprzedaż samochodu Renault Trafic przez Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA w Kołobrzegu

Zdjęcia_2

 • PXL_20220401_055653614.jpg

  PXL_20220401_055653614.jpg

 • PXL_20220401_055759936.jpg

  PXL_20220401_055759936.jpg

 • PXL_20220401_055815125.jpg

  PXL_20220401_055815125.jpg

 • PXL_20220401_055839690.jpg

  PXL_20220401_055839690.jpg

 • PXL_20220401_055848608.jpg

  PXL_20220401_055848608.jpg

 • PXL_20220401_055911671.jpg

  PXL_20220401_055911671.jpg

 • PXL_20220401_055926390.jpg

  PXL_20220401_055926390.jpg

 • PXL_20220401_054511430.jpg

  PXL_20220401_054511430.jpg

 • PXL_20220401_054536005.jpg

  PXL_20220401_054536005.jpg

 • PXL_20220401_054551603.jpg

  PXL_20220401_054551603.jpg

 • PXL_20220401_054715199.jpg

  PXL_20220401_054715199.jpg

 • PXL_20220401_054737756.jpg

  PXL_20220401_054737756.jpg

 • PXL_20220401_054743855.jpg

  PXL_20220401_054743855.jpg

 • PXL_20220401_054814579.jpg

  PXL_20220401_054814579.jpg

 • PXL_20220401_055550580.jpg

  PXL_20220401_055550580.jpg

 • PXL_20220401_055634690.jpg

  PXL_20220401_055634690.jpg

 • PXL_20220401_055647361.jpg

  PXL_20220401_055647361.jpg

KONKURS OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

DYREKTOR CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KRUS NIWA W KOŁOBRZEGU
ogłasza KONKURS OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie:
1. PEŁNIENIE DYŻURÓW LEKARSKICH
2. PEŁNIENIE OPIEKI MEDYCZNEJ
3. PROWADZENIE PACJENTA I JEGO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Szczegółowe warunki konkursu – regulamin przeprowadzania konkursu wraz z projektem

umowy i formularzem oferty – zostaną udostępnione oferentowi od dnia ukazania się

niniejszego ogłoszenia w Dziale – Sekretariat – Centrum Rehabilitacji Rolników

KRUS NIWA w Kołobrzegu, ul. C. K. Norwida 3.

Podmioty zamierzające złożyć ofertę na udzielanie świadczeń zdrowotnych

mogą otrzymać w wyżej wymienionym miejscu – obowiązujące formularze oferty.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem

„Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

do dnia 06 lutego 2020 r. do godz. 12.00 w Dziale – Sekretariat Centrum Rehabilitacji

Rolników KRUS NIWA 78-100 Kołobrzeg, ul. C. K. Norwida 3.

Umowa o świadczenie zdrowotne zostanie zawarta

od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 R.

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 06 lutego 2020 r.. o godz. 13.00

w siedzibie Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS NIWA w Kołobrzegu ul. C. K .Norwida 3.

Niezwłocznie po otwarciu ofert – oferty rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową

powołaną zarządzeniem Nr 03/2020 Dyrektora Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS NIWA.

Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadomi oferentów o zakończeniu konkursu i jego

wynikach na piśmie. Oferent jest związany ofertą w ciągu 28 dni od upływu terminu składania

ofert. Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Środki odwoławcze:

• w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę; do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone. Komisja konkursowa rozpatrzy skargę w ciągu 3 dni od daty jej złożenia.

• oferent może złożyć umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych dotyczący rozstrzygnięcia konkursu. Komisja konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania       i udzielenia pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Do czasu rozpatrzenia protestu, postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu przez komisję konkursową.

 

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie zdrowotne w zakresie wykonywania masażu leczniczego w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS NIWA w Kołobrzegu w latach 2020-21.