Buletyn Informacji Publicznej Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA

Centrum działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.), aktów wykonawczych wydawanych na jej podstawie oraz na podstawie Statutu Centrum.

Podstawowym celem Centrum jest realizowanie zadań Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie rehabilitacji leczniczej i udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

Do zadań Centrum w szczególności należy:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej,
 • prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

Centrum jest zakładem rehabilitacji leczniczej, wykonującym działalność leczniczą

w przedsiębiorstwach Centrum:

 • Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA
  – Świadczenia Stacjonarne i Całodobowe;
 • Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA
  – Świadczenia Ambulatoryjne.

Rodzajami działalności leczniczej Centrum są:

 • stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne,
 • ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Centrum udziela świadczeń zdrowotnych polegających na interdyscyplinarnych, kompleksowych działaniach usprawniających, służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Centrum może prowadzić kształcenie oraz może uczestniczyć w kształceniu osób wykonujących zawody medyczne lub przygotowujących się do wykonywania tych zawodów.

Centrum może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

 • udzielania świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w umowach cywilnoprawnych zawieranych z publicznymi i niepublicznymi dysponentami środków finansowych oraz z osobami fizycznymi;
 • organizowania wczasów;
 • organizowania szkoleń i zajęć dydaktycznych z zakresu promocji zdrowia i bezpiecznej pracy
  w rolnictwie.

Centrum może prowadzić działalność gospodarczą inną niż wymieniona powyżej w zakresie niesprzecznym z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa powyżej nie może kolidować ani ograniczać realizacji zadań statutowych.

Wykonując swoje zadania Centrum może współpracować z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, jednostkami badawczo-rozwojowymi, terenowymi organami administracji państwowej, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami rolników oraz instytucjami i organizacjami publicznymi.