niwa

Zasady finansowania i działalności - Buletyn Informacji Publicznej Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA

Zasady Finansowania

Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku ( Dz. U.2019.351 j.t.), ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ( Dz. U.2019.869 j.t.) i ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( Dz. U.2018.2190 j.t. ze zmianami ), w oparciu o plan finansowy ustalany przez Dyrektora. Z posiadanych środków i uzyskanych przychodów ośrodek pokrywa koszty działalności i reguluje zobowiązania. Samodzielnie gospodaruje otrzymanym oraz zakupionym majątkiem. Wartość majątku Centrum określają fundusz założycielski i fundusz zakładu. Centrum decyduje o podziale zysku i we własnym zakresie pokrywa ujemny wynik finansowy.