Buletyn Informacji Publicznej Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA

Zasady Finansowania

Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku ( Dz. U.2013.330 j.t. ze zmianami ), ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ( Dz. U.2013.885 j.t. ze zmianami ) i ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( Dz. U.2013.217 j.t. ze zmianami ), w oparciu o plan finansowy ustalany przez Dyrektora. Z posiadanych środków i uzyskanych przychodów ośrodek pokrywa koszty działalności i reguluje zobowiązania. Samodzielnie gospodaruje otrzymanym oraz zakupionym majątkiem. Wartość majątku Centrum określają fundusz założycielski i fundusz zakładu. Centrum decyduje o podziale zysku i we własnym zakresie pokrywa ujemny wynik finansowy.