Buletyn Informacji Publicznej Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE WYKONYWANIA ZABIEGÓW RADIALNYCH FAL UDERZENIOWYCH ORAZ PLANOWANIA ZABIEGÓW W PROGRAMIE SOHIS

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
W ZAKRESIE WYKONYWANIA ZABIEGÓW RADIALNYCH FAL UDERZENIOWYCH ORAZ PLANOWANIA ZABIEGÓW W PROGRAMIE SOHIS

 

 

 

§1

 1. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.
 2. Świadczenia zdrowotne objęte zamówieniem udzielane będą :

zgodnie z ogłoszeniem o konkursie ofert z dnia  10.12.2018r.  stanowiących załącznik      do niniejszego regulaminu.

 

§2

Do konkursu ofert mogą przystąpić osoby posiadające dyplom –tech. fizjoterapii, lic. fizjoterapii, mgr fizjoterapii potwierdzony numerem prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz posiadają umiejętność obsługi programu Sohis – moduł medyczny.

 

§3

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej C.R.R. KRUS NIWA,            na tablicy ogłoszeń w siedzibie CRR KRUS  NIWA 
w Kołobrzegu.

 

§4

Oferta winna zawierać :

 1. dane  oferencie :
 1. imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu,
 2. PESEL,
 1. nr prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
 2. proponowaną kwotę należności za realizacje zamówienia,

 

§5

Informację o sposobie zorganizowania działalności, o których mowa w §4 ust. 2,4,5 oferent złoży na formularzu ofertowym udostępnionym na stronie internetowej Centrum www.niwa.info.pl.

 

§6

 1. Komisja konkursowa przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje kolejno następujących czynności :
 1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert,
 2. ustala, które oferty wpłynęły w terminie,
 3. otwiera koperty z ofertami,
 4. ustala, które oferty spełniają warunki określone w §4,
 5. odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom określonym w §4 lub które zostały złożone po wyznaczonym terminie,
 6. informuje oferentów, które z ofert spełniają warunki określone w §4 lub które zostały złożone po wyznaczonym terminie,
 7. przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów,
 8. wybiera najkorzystniejszą ofertę albo nie przyjmuje żadnej z ofert.

 

 

 

 1. Komisja konkursowa działa na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów.

 

 

§7

 1. Członek komisji konkursowej podlega wyłączeniu od udziału w komisji, gdy oferentem jest :
 1. jego małżonek oraz krewny i powinowaty do II stopnia,
 2. osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli
 1. Dyrektor  Centrum  Rehabilitacji  Rolników  KRUS  NIWA w Kołobrzegu  w sytuacji,     o której mowa w ust. 1, dokonuje wyłączenia i powołuje nowego członka komisji konkursowej.

§8

 1. Z przebiegu konkursu ofert sporządza się protokół, który powinien zawierać :
 1. oznaczenie miejsca i czasu rozpoczęcia i zakończenia konkursu,
 2. imiona i nazwiska członków komisji konkursowej.
 3. wykaz zgłoszonych ofert,
 4. wykaz ofert odpowiadających warunkom określonym w konkursie,
 5. wykaz ofert nie odpowiadającym warunkom określonym w konkursie lub złożonym  po terminie i odrzuconych z uzasadnieniem,
 6. wyjaśnienia, skargi i oświadczenia oferentów,
 7. wskazanie najkorzystniejszej/najkorzystniejszych ofert/ty albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie została przyjęta z uzasadnieniem,
 8. ewentualne odrębne stanowisko członka komisji konkursowej lub przedstawiciela,
 9. podpisy członków komisji i przedstawiciela.

 

§9

1. Komisja konkursowa niezwłocznie zawiadamia oferentów o zakończeniu      konkursu wywieszając rozstrzygnięcie na tablicy ogłoszeń.

 

 

§10

 1. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć komisji konkursowej umotywowana skargę.
 2. Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu.
 3. Komisja konkursowa rozpatruje skargę w ciągu 3 dni od daty jej złożenia.
 4. O wniesieniu i rozstrzygnięciu skargi komisja konkursowa w formie pisemnej niezwłocznie informuje pozostałych oferentów.

 

 

§11

1. Zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne następuje na podstawie wyniku konkursu ofert.

2. W przypadku nie przystąpienia do umowy przez wybranego oferenta, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym oferentem, który złożył ważną ofertę.

 

§12

Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest ogłoszenie o konkursie ofert.

§13

Termin składania ofert 17.12.2018 r.