niwa

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

W kategoriach: Deklaracja,

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Niwa w Kołobrzegu zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.niwa.info.pl

Data publikacji strony internetowej: lipiec 2000

Data ostatniej dużej aktualizacji: styczeń 2019

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

część zdjęć i grafik nie posiada opisów

nie wszystkie linki do treści posiadają opisy alternatywne

nie wszystkie obrazy posiadają opisy alternatywne

administratorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-06-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona Centrum posiada wersję mobilną.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elżbieta Wabiszewska, adres e-mail: sekretariat@niwa.info.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 3552000. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do RPO).

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS NIWA położone jest w Kołobrzegu ul. C.K Norwida 3.

Centrum to czteropiętrowy obiekt wraz z bazą zabiegową mieszczącą się na parterze budynku.

Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. C.K Norwida.
Do głównego wejścia prowadzą schody zewnętrzne z poręczami, a osoby z problemami motorycznymi oraz osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich mają możliwość skorzystania z drugiego wejścia znajdującego się na parterze obiektu obok schodów głównych a następnie skorzystania z windy umożliwiającej przemieszczenie się na wszystkie kondygnacje. Drzwi wejściowe nie są otwierane automatycznie.

Opis dostępności pokoi, korytarzy, schodów i wind

W holu przy wejściu głównym, na pierwszym piętrze budynku znajduje się Recepcja. Na wszystkie kondygnacje można wejść klatką schodową lub windą.

Na parterze i pierwszym piętrze przystosowano ogólnodostępną łazienkę dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejścia do pokoi chorych, gabinetów zabiegowych, pracowni oraz innych ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych posiadają szerokość umożliwiającą swobodną komunikację osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Część pokoi dla pacjentów posiada zaplecze sanitarne w pełni dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Pomiędzy pomieszczeniami, w otworach drzwiowych, nie ma barier architektonicznych w postaci progów.

Opis dostosowań, np. posiadanie platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W obiekcie znajdują się 2 platformy dla wózków inwalidzkich i winda przed wejściem na basen.

W budynku pływalni funkcjonuje podnośnik transportowy dla osób z problemami ruchowymi.

System informacji głosowej dostępny jest w windach.

W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla (za wyjątkiem wind) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W głównym holu znajduje się tablica informująca o kierunkach leczenia oraz o wykonywanych w sanatorium zabiegach.  Ponadto umieszczone tablice kierunkowe w korytarzach ułatwiają pacjentom poruszanie się po bazie zabiegowej.

 

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu zostały wyznaczone 3 bezpłatne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeń.

Można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem do holu recepcyjnego.

Informacja o możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Centrum nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2021-12-28 13:56 Autor: Piotr-S Data publikacji: 2021-12-28 13:56 Osoba udostępniająca na stronie: Piotr-S Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-28 Osoba modyfikująca: Piotr-S