Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - Buletyn Informacji Publicznej Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA

Stosownie do ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 204, poz. 1195), pozostające w zasobach Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS NIWA informacje w sprawach publicznych podlegają udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonym we wskazanej ustawie (dalej skrótowo: „ustawie o BIP”). W szczególności, ustawodawca - poprzez art. 23g ust. 13 „ustawy o BIP” - wprowadza tryb wnioskowania o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, w tym ich udostępnianie w formie dokumentu elektronicznego na wniosek stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej(Dz. U. 2012, poz. 94), zob. załącznik.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej wymaga rozpatrzenia bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia jego otrzymania,  w przypadku gdy informacja publiczna, której wniosek dotyczy, nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS NIWA lub na stronie głównej www.niwa.info.pl.

 Podmiot zobowiązany odmówi wnioskodawcy ponownego wykorzystania informacji publicznej w poniższych przypadkach:

  • gdy informacja publiczna została udostępniona w inny sposób i określono warunki jej ponownego wykorzystywania, lub
  • dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom lub wyłączeniu na podstawie art. 5 „ustawy o BIP” albo przepisów odrębnych ustaw,
  • ponowne wykorzystywanie informacji publicznej narusza prawa własności intelektualnej przysługującej innym podmiotom,
  • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

Zgodnie z art. 12 wskazanej „ustawy o BIP”, ponowne wykorzystywanie informacji publicznej zobowiązuje wnioskodawcę:

  • do podania źródła, czasu wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego,
  • udostępnienia informacji innym użytkownikom w formie pierwotnie pozyskanej,
  • poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Centrum jako podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej, w tym informacji w sprawach publicznych do ponownego wykorzystywania w rozumieniu znowelizowanej „ustawy o BIP”, może nałożyć opłatę za ich udostępnienie, zgodnie z przepisami Kpa, tj. w kwocie odpowiadającej kosztom poniesionym bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej do ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

W przypadku decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania wnioskodawcy przysługuje:

  • prawo wniesienia odwołania w trybie określonym w decyzji, którą rozpoznaje się w terminie 14 dni,
  • skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Więcej w przepisach „ustawy o BIP”